Oltre dieci tonnellate di rifiuti in strada: a Palermo è emergenza